Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
———————- Θήβα : 20/02/2015
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ :3831
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πληροφορίες :Μπάκα Ευγενία

Συνεδρίαση: 2η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
(?ρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 πμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 25-2-2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 3831/20-02-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο :Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα :Ρυθμίσεις κυκλοφορίας πεζόδρομου
οδού Επαμεινώνδα.
Εισηγητής: Μαρία Παγώνη

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για μεταφορά της λαϊκής αγοράς της Δημοτικής
Κοινότητας Θήβας στα Ο.Τ. 567 και 563.
Εισηγητής: Ευάγγελος Ζήσης

Θέμα 3ο : Επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 85/2011 απόφ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως προς το σκέλος της τροποποίησης του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 378 και στη Βορειοδυτική πλευρά αυτού και τη δημιουργία κ.χ. (κοινόχρηστου χώρου).
Εισηγητής: Σωτηρία Κάστιζα

Θέμα 4ο :Λήψη απόφασης σχετικά με την σφράγιση υπαίθριου παιδότοπου λόγω
λειτουργίας άνευ αδείας σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Συλλόγου Φιλοπροόδων &la…