Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 20/2/2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 5484
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνεδρίαση: 1η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής» (?ρθρο 63, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο γραφείο Δημάρχου την 24 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 24/2/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5484/20-2-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο : Διόρθωση της υπ΄ αριθ. 4/2012 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά την πειθαρχική διαδικασία εις βάρος υπαλλήλου του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και μετά από την υπ΄ αριθ. 142/2014 Απόφασης Δημάρχου Θηβαίων. (σχετ. το υπ΄ αριθ. πρωτ. 197/20-11-2013 έγγραφο του Πειθαρχικού Συμβουλίου).

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
κ. Αντιδημάρχους
Ηλία Πέτραινα
Ανδρέα Χατζησταμάτη
Παναγιώτη Ζερικιώτη
Πέτρο Μίχα
Σωτήριο Δρένιο

κ. Δημοτικούς Συμβούλους που ορίστηκαν σύμφωνα με την 26/2012 Α.Δ.Σ.
Κων/νο Βενιζέλο
Αντώνη Τουλουμάκο