Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής- Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012 και ώρα 10.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 24/2/2012
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 4481
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνεδρίαση: 1η
ΠΡΟΣ : Τα μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων κ.κ. :
Ιωάννη Παπαδημητρίου
Ανδρέα Χατζησταμάτη
Παναγιώτη Ζερικιώτη
Γεώργιο Σκαλή
Παναγιώτη Τσαραμπάρη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής» (?ρθρο 63, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο γραφείο Δημάρχου την 1 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 1/3/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4481/24-2-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου του νέου Ο.Ε.Υ. του Δήμου Θηβαίων και εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 63στ’ Ν. 3852/2010).

Θέμα 2ο : Κατάρτιση και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Θηβαίων έτους 2012.

Θέμα 3ο : Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή του προσχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.