Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 18/ 4 /2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 10585
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνεδρίαση: 2η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής» (?ρθρο 63, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο γραφείο Δημάρχου την 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 22/4/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 10585/18-4-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1ο : 1η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2013.

2ο : 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Θηβαίων οικον. έτους 2013.

3η : Επικαιροποίηση του Παραρτήματος Ι΄ του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών έτους 2013.

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
κ. Αντιδημάρχους
Ηλίας Πέτραινας
Ανδρέα Χατζησταμάτη
Παναγιώτης Ζερικιώτης
Πέτρος Μίχας
Αικατερίνη Χατζίνα