Νέα – Ανακοινώσεις

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» – Δευτέρα 11 Ιουλίου και ώρα 8:00 μ.μ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 217 του Ν.3463/06 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, «Περί απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής», παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Παλαιό Δημαρχείο) την 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 8:00μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων.
Στην ειδική αυτή συνεδρίαση, δικαίωμα λόγου θα έχουν όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων και οι πολίτες που θα συμμετάσχουν σ’ αυτήν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ