Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Θήβα : 7-6-2019
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 11360
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
————————————
Πληροφορίες.: Δήμ.Τσούγκα
Τηλ.: 22623-50608
Email : dtsouga@thiva.gr

Π Ρ Ο Σ : Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θηβαίων
2) Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης Δ. Θηβαίων
3) Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
4) Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 65 παρ. 5, 67 N.3852/10 & 96 παρ.1 του Ν.3463/06 )».

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 12 IOYNIOY 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κρίνονται ως κατεπείγοντα ως και η συνεδρίαση στο σύνολό της κατ’ άρθρο 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010, γιατί αφορούν : α) αποδοχή αποφάσεων ένταξης και χρηματοδότησης έργων από το Πράσινο Ταμείο, ΥΠ.ΕΣ. και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που διέπονται από ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και είναι αναγκαία η άμεση και έγκαιρη πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών, β) τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού που περιλαμβάνει τα έργα για τα οποία εγκρίθηκε η ένταξη και χρηματοδότησή τους, γ) την ολοκλήρωση της μελέτης «Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης (Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών) του Δήμου Θηβαίων» με την απόκτηση ακινήτου το οποίο κρίθηκε ως μόνο κατάλληλο για την εκτέλεση του έργου, δ) παρατάσεις εργασιών έργων που είναι σε εξέλιξη και προβλέπεται στο αμέσως προσεχές διάστημα η λήξη τους, ε) έγκριση ΑΠΕ που πρέπει να γίνει μέσα στην συμβατική προθεσμία εκτέλεσης των έργων που λήγει το αμέσως προσεχές διάστημα, στ) χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών προκειμένου να καταστεί δυνατή η δραστηριοποίηση του συγκεκριμένου παραγωγού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή παιδικών χαρών στη ΔΕ Θήβας» στο πλαίσιο του ?ξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019» του Πράσινου Ταμείου και αποδοχή χρηματοδότησης.

2. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Αντικατάσταση υπολειπόμενου τάπητα στίβου του Δημοτικού Σταδίου Θήβας (β’ φάση)» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

3. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Ολοκλήρωση αγροτικής οδοποιίας αναδασμού στο Μελισσοχώρι Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

4. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου Δομβραίνα-Μακαριώτισσα Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

5. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή συμπληρωματικών κτιρίων διοίκησης του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

6. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση γηπέδου και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στην ΤΚ Μελισσοχωρίου του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

7. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή Κέντρου Αιωροπτερισμού στην ΤΚ Πλαταιών Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

8. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην ΔΚ Βαγίων» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

9. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή κολυμβητηρίου Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

10. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο : «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

11. Αποδοχή Ένταξης της Πράξης “Βελτίωση πρόσβασης σε αγροτικές οδούς της ΔΕ Θήβας” στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», της Πρόσκλησης ΙV «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

12. 4η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.

13. 3η Aναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ.έτους 2019.

14. Έγκριση του πρακτικού καθορισμού της αξίας ακινήτου ιδιοκτησίας Κωνσταντίνας Σιάκουλη, το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ. Μελισσοχωρίου, από την ορισθείσα με την υπ’αριθ. 85/2019 Α.Δ.Σ. Εκτιμητική Επιτροπή για την απευθείας αγορά αυτού για την κατασκευή της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης στην Δ.Ε. Πλαταιών.

15. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων διαφόρων δημοτικών οδών στην πόλη της Θήβας».

16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο με τίτλο : «Βελτίωση και αναβάθμιση κεντρικής πλατείας Δήμου Μελισσοχωρίου του Δήμου Θηβαίων».
17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών για το έργο «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου γηπέδου τέννις στην Τ.Κ. Ξηρονομής».

18. Χορήγηση παράτασης εργασιών για το έργο με τίτλο : «Βελτίωση και αναβάθμιση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Μελισσοχωρίου του Δήμου Θηβαίων».

19. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Τοπική Κοινότητα Υπάτου του Δήμου Θηβαίων».

20. Χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών εκτέλεσης του έργου με τίλτο : «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Τοπική Κοινότητα Υπάτου του Δήμου Θηβαίων».

21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ».

22. Έγκριση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Γκιόκα Γεώργιο του Χαραλάμπους, κατοίκου Τ.Κ. Λεύκτρων του Δ.Θηβαίων.

Πίνακας Αποδεκτών :
ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΗΒΑΙΩΝ κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
***********************
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.
Προέδρους – Εκπροσώπους Δημ. – Τοπ. Κοινοτήτων

1. Γεωργακόπουλο Γεώργιο
2. Γιαννίκα Δημήτριο
3. Δρένιο Σωτήριο
4. Καμούτση Αναστάσιο
5. Κατσάρα Βασίλειο
6. Κίτσο Σπυρίδωνα
7. Κοντού Ιουλία
8. Κουτσοδήμο Δημήτριο
9. Μάγκα-Μάρκου Κων/να
10. Μητσάκη Γεώργιο
11. Παπαδημητρίου Ιωάννη
12. Στάικο Αλέκο
13. Σκαλή Γεώργιο
14. Τζουμανέκα Γεώργιο
15. Τούτουζα Δημήτριο
16. Τσίτρα Χαράλαμπο
17. Τυρηνόπουλο Κων/νο
18. Χαρέμη Κων/νο
19. Χατζησταμάτη Ανδρέα
20. Χαλβατζή Σταμάτη
21. Βενιζέλο Κων/νο
22. Κιούση Θωμά
23. Αναδιώτου Ελένη
24. Μέξη Παναγιώτη
25. Παπαβασιλείου Γρηγόριο
26. Τριάντη Κων/να
27. Τραμπάκουλο Ηλία
28. Σωτήρχο Βασίλειο
29. Σκούμα Αθανάσιο
30. Τουλουμάκο Αντώνιο
31. Παπαναστασίου Παναγιώτη
32. Κατσέλη Γεώργιο
1. Προκοπίου Δωροθέα – Δ.Κ. Θήβας
2. Παπαλουκά Ευάγγελο – Δ.Κ. Βαγίων
3. Κουτσούκου Ανδρονίκη -Τ.Κ. Αμπελοχωρίου
3. Κιούση Γεώργιο – Τ.Κ. Δομβραίνας
5. Κατσέλη Δέσποινα – Τ.Κ. Ελεώνος
6. Σιαπάτη Στέργιο – Τ.Κ. Ελλοπίας
7. Σάλτα Χρήστο – Εκπ. Τ.Κ. Θίσβης
8. Ζερικιώτη Παναγιώτη – Τ.Κ. Καπαρελίου
9. Τσαραμπάρη Χαράλαμπο –Τ.Κ. Λεύκτρων
10. Καγκάδη-Τριανταφύλλου Ιουλία- Τ.Κ. Λουτουφίου
11. Γιάννενα Γεράσιμο – Τ.Κ. Μελισσοχωρίου
12. Πέτρου Δημήτριο – Τ.Κ. Μουρικίου
13. Κατσέλη Αλκιβιάδη – Τ.Κ. Νεοχωρακίου
14. Κεφαλά Ευστάθιο – Τ.Κ. Ξηρονομής
15. Φίλη Αλέξανδρο – Τ.Κ. Πλαταιών
16. Βάθη Δημήτριο – Τ.Κ. Υπάτου
17. Κατσίβελο Σεραφείμ – Τ.Κ. Χωστίων