Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου-Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 30-1-2014
Αριθμ. Πρωτ. : 3047
Βαθμός ασφάλειας : Βαθμός προτεραιότητας : ΕΠΕΙΓΟΝ

Π Ρ Ο Σ : Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θηβαίων
2) Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 67 N.3852/10)».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 3-2-2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 3047/30-1-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (?ρθρο 67, Ν. 3852/10).

1ο. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό ενός δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτή του ως μέλους της επιτροπής για την παραλαβή υπηρεσιών – μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του π.δ. 28/80 για το έτος 2014.
2ο. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό δυο δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή παραλαβής έργων που το ύψος της δαπάνης των δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.984,59€ με το ΦΠΑ, για το έτος 2014.
3ο. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό ενός δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής έργων που το ύψος της δ…