Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας» (?ρθρο 88 του Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας που θα διεξαχθεί στο Παλαιό Δημαρχείο την 24η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΒΑΣ ΣΤΙΣ 24/02/2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:3830 /20-01-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 88 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1ο Θέμα
Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: Ρυθμίσεις κυκλοφορίας πεζοδρόμου οδού Επαμεινώνδα.

Εισήγηση:Μαρία Παγώνη
2ο Θέμα
Λήψη απόφασης για μεταφορά της λαϊκής αγοράς της Δημοτικής
Κοινότητας Θήβας στα Ο.Τ. 567 και 563.

Εισηγητής:Ευάγγελος Ζήσης
3ο Θέμα
Επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 85/2011 απόφ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως προς το σκέλος της τροποποίησης του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 378 και στη Βορειοδυτική πλευρά αυτού και τη δημιουργία κ.χ. (κοινόχρηστου χώρου).

Εισηγητής:Σωτηρία Κάστιζα
4ο Θέμα
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (παντοπωλείο)», επί της οδού Οπλαρχηγού Βόγκλη 14, στη Θήβα, μετά από αίτηση της κ. Καρπέτη Αγαθής του Γεωργίου.

Εισηγητής:Δήμητρα Κολέσια
5ο Θέμα
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής (στερεοφωνικού μηχανήματος) στο κατάστημα «Καφετέρια» που βρίσκεται επί της οδού Επαμεινώνδα 89 στην Θήβα, μετά από αίτηση της εταιρείας με την επ…