Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Κοινότητας Θήβας» (?ρθρο 88 του Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας που θα διεξαχθεί στο Παλαιό Δημαρχείο την 9η του μηνός Μαρτίου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΒΑΣ ΣΤΙΣ 09/03/2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:4940/05-03-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 88 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1ο Θέμα

Μεταφορά σε προσωρινή θέση της λαϊκής αγοράς Δημοτικής Κοινότητας
Θήβας.

Εισηγητής: Βίκυ Ριζάκη
2ο Θέμα
Λήψη απόφασης για τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης στην
είσοδο της βορεινής πλευράς του Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου μετά από
υποβολή αιτήματος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. στο Δήμο Θηβαίων.