Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Θηβαίων, στις 30/8/2017, για το Πρόγραμμα Επενδύσεων – Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2018

Δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Θηβαίων

Δείτε εδώ τον αναλυτικό Πίνακα του Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2018

Σημειώνεται ότι ο Πίνακας αφορά το σχέδιο του Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2018. Το Πρόγραμμα Επενδύσεων – Τεχνικό Πρόγραμμα αφορά στον προγραμματισμό του Δήμου για την υλοποίηση έργων, μελετών και υπηρεσιών με τεχνικό αντικείμενο και περιλαμβάνει αρχικά βασικές για τη λειτουργία του Δήμου δράσεις (ενδεικτικά αναφέρουμε τη βελτίωση δημοτικών και αγροτικών οδών, τη δημοτική οδοποίια, τις προμήθειες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και των υπηρεσιών), δεδομένου ότι οι πιστώσεις που έχει ο Δήμος να διαχειριστεί σε πρώτη φάση, αφορούν αποκλειστικά την προβλεπόμενη ΣΑΤΑ (ύψους 555.600,00 € συνολικά) και ένα μικρό ποσό Ιδ. Πόρων (3.000,00 €).

Ωστόσο αρχές του 2018 θα πραγματοποιηθεί αναμόρφωση όπου με απολογιστικά στοιχεία της 31ης/12/2017 θα μεταφερθούν υπόλοιπα που δεν έχουν διατεθεί και θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές εγγραφές δράσεων που αφορούν χρηματοδότηση από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) καθώς και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ΤΑΠΕ και λοιπές πηγές χρηματοδότησης.

Επίσης, οι προτάσεις που θα υποβάλλει ο Δήμος στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και των λοιπών χρηματοδοτικών προγραμμάτων θα εγγραφούν στο Πρόγραμμα Επενδύσεων – Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση χρηματοδότησης τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίησή τους.