Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 30/ 08/ 2017
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 18625
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Ευγ. Μπάκα
Συνεδρίαση: 25η Έκτακτη
ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10 επειδή την 31/8 λήγει η υπ’αρ. πρωτ. 11911/31-5-2017 σύμβαση προμήθειας καυσίμων.
Eπίσης ως κατεπείγον πρέπει να συζητηθεί το δεύτερο θέμα αφού αφορά την κατακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα . Επειδή η διαδικασία ελέγχου είναι χρονοβόρα πρέπει να επισπευθεί όσο γίνεται περισσότερο προκειμένου να μην μείνει κενό ανάμεσα στις συμβάσεις προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

&n…