Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 24 / 3 / 2015
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 6781
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη
Συνεδρίαση: 2η (Έκτακτη)

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10).

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΤΣΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10 γιατί ενόψει της νέας εξυγίανσης από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού υπάρχει κίνδυνος 2ης απένταξης της πράξης με τίτλο : «Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας», λόγω της μέχρι τώρα μη απορρόφησης της συγκεκριμένης πράξης.

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 24 / 3 / 2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6781/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1o: Έγκριση χορήγησης προκαταβολής του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκος οτυ ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας»
Εισηγητής: Μαρία Παγώνη Τμήμα Τεχνικών Έργων.

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους