Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 29 / 7 / 2015
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 18461
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη
Συνεδρίαση: 5η (Έκτακτη)
ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10).

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΤΣΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10 γιατί πρέπει μέχρι την 31/7/2015 να έχει υπογραφεί η σύμβαση για τα καύσιμα.

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 30 / 7 / 2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 18461/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1o: Κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου
Εισηγητής: Σοφία Χαριζάνη Τμήμα εσόδων, προμηθειών και υπηρεσιών.

2ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00 € για δαπάνη κατασκευής παραπηγμάτων για την τέλεση της εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Κερασία Ντανάση, Πρ/νη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

3ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 6.998,70 € για δαπάνη κατασκευής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την τέλεση της εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Κερασία Ντανάση, Πρ/νη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

4ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 16.221,10 &eu…