Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 31 / 07 / 2017
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 16768
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μ. Δαγδελένη
Συνεδρίαση: 22η Έκτακτη
ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10 προκειμένου να αποφανθείτε αιτιολογημένα επί προσφυγής που ασκήθηκε την 18/7/2017 και λήγει η προθεσμία προς εξέτασή της την 2/8/2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

&nb…