Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 4 / 1 / 2018
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 251
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μ. Δαγδελένη
Συνεδρίαση: 1η (Έκτακτη)
ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10 λόγω καταλυτικής ημερομηνίας πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων και άμεσης κατάθεσης ενδίκων μέσων και νομικής εκπροσώπησης υπαλλήλων του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ