Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 4-4-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 9148
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200

Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 9148/4-4-2013 πρόσκληση για την 8η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1) Λήψη απόφασης για τη μορφή της αντίδρασης και την πραγματοποίηση κινητοποιήσεων εκ μέρους του Δήμου Θηβαίων λόγω των εξαιρετικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Θηβών.

2) Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης (με βάση τα τελευταία εγκεκριμένα τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ ) με τίτλο “ΒΕλΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ” καθώς και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου .

3) Λήψη απόφασης για την εκτέλεση υποστηρικτικών δράσεων από τη ΔΕΠΟΔΑΘ –ΑΕ προς το Δήμο Θηβαίων που θα αφορούν τον καθαρισμό δημοτικών οδών με τη χρήση μηχανικού σαρώθρου(σκούπα).

4) Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης του χώρου στέγασης του ΚΕΠ Θήβας.

5) Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου «ΠΟΥΡΟΣ» (σχετ. η υπ’ αριθ. 39/2013 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας).

6) Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή ανάπλασης οδού Πινδάρου Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του ?ξονα Προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς» του ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεά Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013», αποδοχή χρηματοδότησης κα…