Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
——————— Θήβα: 7 /12 /2012
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 30602

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη

Συνεδρίαση: 33η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (?ρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 13/12/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 30602/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1ο : Αναμόρφωση Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2012.
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

2ο : Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή οδού σύνδεσης Τοπικών Κοινοτήτων Λεύκτρων-Καπαρελλίου πλησίον του καναλιού της ΕΥΔΑΠ» και κατακύρωση του αποτελέσματος.
Εισηγητής: Μ. Παγώνη – Τεχνική Υπηρεσία.

3ο : Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή κατάργηση ανταποδοτικού τέλους για την κατασκευή έργου ύδρευσης παραλιακού οικισμού Αλυκής και Αγ. Νικολάου.
Εισηγητής: Η υπ΄ αριθ. 12/2012 απόφ. της Τ.Κ. Ξηρονομής και 14/2012 απόφ. Τ.Κ. Δομβραίνας.

4ο : Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων μέσων σε βάρος μισθωτών ακινήτων του Δήμου, λόγω μη καταβολής μισθωμάτων.
Εισηγητής: Κων/νος Χαλβατζής – Νομική Υπηρεσία

5ο : Απευθείας ανάθεση σε μελετητή για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο…