Τα Νέα του Δήμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θηβαίων

Σε εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18 ο Δήμος Θηβαίων, προκειμένου να συγκροτηθεί η νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, απευθύνει δημόσια πρόσκληση στα διοικητικά συμβούλια:

• των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
• των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
• των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
• των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
• των ενώσεων και συλλόγων γονέων
• των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
• των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
• άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
• εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων

εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θηβαίων, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή).

• Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης, και σε δημότες του Δήμου Θηβαίων για συμμετοχή τους στην Επιτροπή.
Ως εκ τούτου, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Θηβαίων να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή του στον ειδικό κατάλογο από τον οποίο θα κληρωθούν οι δημότες-μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Η αίτηση συντάσσεται σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα και των στοιχεία επικοινωνίας και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Δηλώνω ότι είμαι εγγεγραμμένος-η στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου Θηβαίων, εκλογικό Διαμέρισμα…… με Ειδικό Εκλογικό Αριθμό …… και επιθυμώ να εγγραφώ στον κατάλογο των δημοτών του Δήμου Θηβαίων, από τον οποίο θα προκύψουν με κλήρωση οι δημότες, μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη θητεία 2019-2023 της Δημοτικής Αρχής».

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). (παρ.2 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης με τους εξής τρόπους:
• Εγγράφως στον Δήμο Θηβαίων (Κύπρου 3) στην υπάλληλο του Δήμου κα Τσούγκα Δήμητρα
• Mε e-mail στη διεύθυνση: dimosthivas@thiva.gr
το αργότερο μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2019

Κατεβάστε εδώ την αίτηση
Πληροφορίες: 2262350608 Τσούγκα Δήμητρα – Υπάλληλος του Δήμου