Τα Νέα του Δήμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Θηβαίων

Ο Δήμος Θηβαίων στις 7/11/2011 υπέγραψε την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, αναλαμβάνοντας εξ΄ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή, σχετικά με την πολιτική ισότητας.
Στη συνέχεια με την υπ΄ αριθ. 250/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 70 του Ν. 3852/2010.
Στα πλαίσια των ανωτέρων υποχρεώσεων και δεδομένης της ανάληψης καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής, ο Δήμος Θηβαίων προτίθεται να προβεί εκ νέου στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρ. 75 του ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το άρ. 6 του ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις».

Για τον λόγο αυτό απευθύνει δημόσια πρόσκληση σε:
• τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και οργανώσεις
• ενώσεις και συλλόγους γονέων
• τοπικούς γυναικείους/φεμινιστικούς συλλόγους/φεμινιστικές οργανώσεις ή μη κυβερνητικές οργανώσεις με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων
• εμπειρογνώμονες δημότες/-ισσες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων,

εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Θηβαίων, ορίζοντας και τους εκπροσώπους τους, με τους εξής τρόπους:
• Εγγράφως στον Δήμο Θηβαίων (Κύπρου 3) στην προϊστάμενη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και αθλητισμού του Δήμου κα Αναστασίου Βάσω
• Mε e-mail στη διεύθυνση: dimosthivas@thiva.gr
το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2262350610

……………………………………………………………

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας:

H Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (ΔΕΠΙΣ), σύμφωνα με τον νόμο, αποτελεί συμβουλευτικό προς το δημοτικό συμβούλιο όργανο, με τις εξής αρμοδιότητες:

α) συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,

δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο.

β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου.

γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου.

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου.

ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης.

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων.

ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος επιλογής των μελών, η λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της Επιτροπής