Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Προσωρινός πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τις θέσεις σχολικών καθαριστών/στριών σύμφωνα με την μα αρ. πρωτ. 14792/31-7-2023 ανακοίνωση του Δήμου.

Προσωρινός πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τις θέσεις σχολικών καθαριστών/στριών σύμφωνα με την μα αρ. πρωτ. 14792/31-7-2023 ανακοίνωση του Δήμου.

-Πίνακας απορριπτέων.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών (από 25/8 έως 28/8).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ