Προσλήψεις προσωπικού

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Ανάρτηση: α) προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (12910/28-7-22 ανακοίνωση)

και β) πίνακα απορριπτέων.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών (Από 24/8 έως 25/8/2022).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ