Προσλήψεις προσωπικού

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ(ΙΔΟΧ) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ανακοίνωση προσωρινών Πινάκων Κατάταξης πλήρους και μερικής απασχόλησης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψή τους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokolo@thiva.gr.