Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Προσωρινά αποτελέσματα ΕΣΠΑ περιόδου 2023-2024

Αναρτήθηκε η ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ για τα Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης της πληρότητας των φακέλων δικαιολογητικών των αιτήσεων για το Πρόγραμμα της ∆ράσης :
“Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας,
εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” περιόδου 2023–2024.

Οι αιτούντες, μπορούν να δουν τα προσωρινά αποτέλεσμα της αίτησής τους με τη χρήση των κωδικών taxisnet.
Δείτε πατώντας εδώ τα προσωρινά αποτελέσματα
https://www.eetaa.gr/
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων :
Από την Τρίτη 25 Ιουλίου μέχρι Πέμπτη 27 Ιουλίου θα μπορούν να κατατεθούν οι ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων Αιτούντων.
Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ «Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων», με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο pdf, από τις 25 – 27/7/2023 και μέχρι τις 23:59.
Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, και θα πρέπει να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά σε μορφή pdf.
Ενστάσεις ασαφείς ή υποβολή δικαιολογητικών χωρίς έντυπο ηλεκτρονικής ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία, ή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται και δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Όλοι οι αιτούντες/αιτούσες, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτησή τους.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ