Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ, σε συνεργασία με την ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ   και την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, θα υποβάλλει πρόταση για την υλοποίηση LEADER Αλιείας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας.

Το πρόγραμμα θα παρέχει την δυνατότητα χρηματοδότησης:

  • δημοσίων επενδύσεων (έργα που συνδέονται με την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια ή/και την γαλάζια οικονομία)
  • ιδιωτικών επενδύσεων από αλιείς (π.χ. υποστήριξη της αλιευτικής δραστηριότητας, αλιευτικός τουρισμός, μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων)
  • ιδιωτικών επενδύσεων από υδατοκαλλιεργητές (π.χ. υποστήριξη της υδατοκαλλιεργικής δραστηριότητας, μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων)
  • ιδιωτικές επενδύσεις από τον ευρύτερο πληθυσμό (π.χ. τουρισμός, μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εμπορικές επιχειρήσεις)
  • σχέδια συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων (π.χ. για την χρήση κοινών πόρων)
  • σχέδια συνεργασίας μεταξύ φορέων (π.χ. για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων, την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας, την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων).

Το πρόγραμμα θα καταρτιστεί σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, μέσω διαβουλεύσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε όπως προσέλθετε την Τρίτη 19/9/2023 και ώρα 11:00 π.μ., στo Πνευματικό Κέντρο Δομβραίνας,  προκειμένου να συζητήσουμε για την υπό κατάρτιση πρόταση και να μας προτείνετε δράσεις/έργα που θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθούν στην τελική πρόταση, με γνώμονα την ανάπτυξη της περιοχής μας.