Νέα – Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Ο Δήμος Θηβαίων στις 7/11/2011 προχώρησε στην υπογραφή της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, αναλαμβάνοντας εξ΄ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή, σχετικά με την πολιτική ισότητας.
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών ο Δήμος προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 70 του Ν3852/2010.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων έχουν:

1. Αιρετοί και αιρετές
2.Εμπειρογνώμονες στα θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές.
3.Εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων της περιοχής
4.Πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου
5 Υπηρεσιακά στελέχη της αρμόδιας για πολιτικές φύλου υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου

Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων είναι οι εξής:

Η εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε επίπεδο Δήμου και σε τομείς και πολιτικές που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Δήμος.

Η ευαισθητοποίηση / ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων στο ζήτημα της ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελευθέρων συζητήσεων, σεμιναρίων και άλλα μέτρα δράσης.

Η προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου στον τομέα της εργασίας, της παιδείας, της υγείας κ.λ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων από την Παρασκευή 5 έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων (Κύπρου 3).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:2262350610 και 603

Στη συνέχεια το Δημοτικ…