Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Διακηρύξεις ΔΕΥΑΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο: «Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος για τις χρήσεις 2020 & 2021 της ΔΕΥΑΘ από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές»

ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2020 & 2021 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Η ΔΕΥΑ Θήβας σε εφαρμογή της με αρ. 214/12-11-2021 απόφασης (ΑΔΑ:6Ο9ΦΟΡΤΘ-ΠΣΦ/17-12-2022) του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ, πρόκειται να συνάψει σύμβαση με ανάδοχο για την υλοποίηση γενικής υπηρεσίας της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τίτλο «ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2020 & 2021 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ».

Απόφαση ΔΣ 214_2021_signed_ΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ Δ.Ο.Υ. Νο 6_2021_signed

Πρόσκληση Προσφοράς 1290_2022_signed_ΑΔΑΜ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πίσω στη λίστα