Νέα – Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 7-12-2012
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 30431
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200
Π Ρ Ο Σ :

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 30431/7-12-2012 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 13 του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 2012, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, για ενημέρωσή σας :

1) Τροποποίηση της με αρ. 374/2012 απόφασης σχετικά με την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου «Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προμήθεια απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού» της πράξης με τίτλο : «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Θηβαίων» με Α/Α 6 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» και Κωδ. ΟΠΣ «376271» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

2) Αποδοχή πίστωσης ποσού 20.203,85€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα Κ.Ο.Κ. το χρονικό διάστημα 4/9/2012 έως 1/11/2012.

3) Αποδοχή πίστωσης ποσού 8.946,26€ από το ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο : «Κάλυψη Δαπανών Μεταφοράς Μαθητών».

4) Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.931,16€ από ΥΠ.ΕΣ. για την «Καταβολή μισθωμάτων από 1/5/2012 έως 30/8/2012 των Σχολικών Μονάδων».

5) Αποδοχή ποσού 73.081,28 € από ΥΠ.ΕΣ. (Σχετ. η με αριθ. 41783/2012 χρημ. Εντολή για «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2012» και κατανομή αυτού (σχετ. η υπ’ αριθ. 13/2012 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδεία…