Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Θήβας (οδός Κύπρου, αρ. 3, Τ.Κ. 32 200, Θήβα) την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 11.00 π.μ.

6ΧΤ4ΩΡΜ-ΣΧΥ

21PROC008566210

21PROC008566361

ΜΕΛΕΤΗ_ ΣΤΑΣΕΙΣ_ΘΗΒΑ_ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 2020_signed