Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την υλοποίηση του υποέργου 1: Μελέτη ωρίμανσης για την πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ
ΜΕ CPV71320000-7 (Υπηρεσίες Εκπόνησης Τεχνικών Μελετών)

για την υλοποίηση του υποέργου 1: Μελέτη ωρίμανσης για την πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ», με Εκτιμώμενη Αξία 107.414,36€ πλέον ΦΠΑ 24% (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 15%)

 

01 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΗ R_signed

02 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ R_signed

03 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 3 ΔΑΠΕΔΟΥ R_signed

04 ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ R_signed

05 ΤΟΜΗ Α-Α ΤΟΜΗ Β-Β ΚΑΙ ΤΟΜΗ Γ-Γ R_signed

06 ΟΨΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΑ ΝΟΤΙΑ R_signed

07 ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ R_signed

08 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ R_signed

09 ΠΟΡΤΑ R_signed

10 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ R_signed

11 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ R_signed

17 ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ_signed

20-ΑΔΣ ΑΠΟΔ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΑΠΟΔ ΧΡΗΜΑΤ_ΟΡ ΥΠΟΛΟΓΟΥ_ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ_signed

ΑΠΟΦΑΣΗ 30 ΤΟΥ 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ_signed

ΑΠΟΦΑΣΗ 326 ΤΟΥ 2019 ΔΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΕΡΓΟΥ_signed

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΔΑ 6ΟΑΩΩΡΜ-ΨΑΣ ΑΑ103 ΚΑΙ ΑΔΑΜ 20REQ006288942_signed

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΠΟΘΑ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΜΟΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ_signed

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 ΤΟΥ 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΜΕΔ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗ_signed

ΟΙΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΑΡΑ_signed

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤ_signed

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ MIS 5021376_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ_signed

ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΑΔΑΜ 20REQ006192493_signed

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ_signed

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ_signed ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_signed

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΥΔ_signed

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ_signed