Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 27/07/2021 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 18/08/2021 και ώρα 18:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΑ 2021

ΜΕΛΕΤΗ -διαγωνισμός 2021 ΑΔΕΣΠΟΤΑ – teliko δ