Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022 και ώρα έναρξης 11:00 π.μ. Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 και ώρα λήξης 15:00.

Προκήρυξη ηλεκτρολογικό υλικό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΕΧΝ-ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2022 signed