Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Έργα - Μελέτες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

CPV45214000-0

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 186470

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed_signed_signed

02 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_signed_signed_signed

03 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_signed_signed_signed

04 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ ΠΕΤΕΠ_signed_signed

05 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed_signed_signed

06 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed_signed_signed

07 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ_signed_signed_signed

08 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed_signed_signed

08 ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed_signed_signed

09 ΣΧΕΔΙΟ Α01 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ R_signed

09 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed_signed_signed

10 ΣΧΕΔΙΟ Α02 ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ R_signed

11 ΣΧΕΔΙΟ Α03 ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ E R_signed

12 ΣΧΕΔΙΟ Α04 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ R_signed

13 ΣΧΕΔΙΟ Α05 ΤΟΜΗ ΑΑ ΒΒ ΚΑΙ ΓΓ R_signed

14 ΣΧΕΔΙΟ Σ01 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΗΣ R_signed

15 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ KΕΠΕ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΘΗΒΑΣ_signed_signed_signed

16 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΤΟΥ 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

17 ΑΠΟΦΑΣΗ 20 ΤΟΥ 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

18 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΤΟΥ 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

19 ΑΠΟΦΑΣΗ 207 2 ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

20 ΑΠΟΦΑΣΗ 132 ΤΟΥ 2021 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022

21 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

22 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_signed

23 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

24 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΑΔΑΜ 22REQ010017158

25 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΑΥ 132 ΑΔΑ ΨΦΦ7ΩΡΜ Γ5Δ ΑΔΑΜ 22REQ010020940

ΑΠΟΦΑΣΗ 20 ΤΟΥ 2022 ΟΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΟΡΩΝ_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΔΑΜ22PROC010392363

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΑ186470_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΑΨ3ΥΙΩΡΜ-Β58 ΑΔΑΜ22PROC010392298