Προσλήψεις προσωπικού

Προκήρυξη για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας- Αιτήσεις από 17 έως 26/9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΗΒΑ, 12 – 09 – 2019
ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 838/11-09-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας
Ολόκληρο το κείμενο της παρούσας είναι αναρτημένο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό ΑΔΑ: 6ΣΙΓΟΛΖΗ-ΚΑ8
στο σύνδεσμο http://et.diavgeia.gov.gr/f/dikethivaiwn
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων, ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, για το σχολικό έτος 2019–2020, συνολικού αριθμού τριάντα εννέα (39) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ένας (1) Καθηγητής/τρια Ανωτέρων & Υποχρεωτικών Θεωρητικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής
Ένας (1) Καθηγητής/τρια Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής – Παραδοσιακής Χορωδίας
Ένας (1) Καθηγητής/τρια Πιάνου – Αρμονίου
Δύο (2) Καθηγητές/τριες Κλασσικής – Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας
Ένας (1) Καθηγητής/τρια Βιολιού
Ένας (1) Καθηγητής/τρια Φλάουτου – Πίκολο
Ένας (1) Καθηγητής/τρια Κλαρινέτου
Ένας (1) Καθηγητής/τρια Σαξοφώνου
Ένας (1) Καθηγητής/τρια Τρομπέτας
Ένας (1) Καθηγητής/τρια Τρομπονιού
Ένας (1) Δάσκαλος/α Κρουστών – Μοντέρνων & Παραδοσιακών κρουστών

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Ένας (1) Αρχιμουσικός – Μαέστρος Μπάντας Φιλαρμονικής
Τρεις (3) μουσικοί για φλάουτο
Πέντε (5) μουσικοί για Τρομπέτα
Δύο (2) μουσικοί για Σαξόφωνο Άλτο
Τέσσερις (4) μουσικοί για Κλαρινέτο
Ένας (1) μουσικός για Σαξόφωνο Τενόρο
Δύο (2) μουσικοί για Κόρνο σε Φα
Ένας (1) μουσικός για Αλτικόρνο
Ένας (1) μουσικός για Τρομπόνι
Ένας (1) μουσικός για Ευφώνιο
Ένας (1) μουσικός για Τούμπα
Τέσσερις (4) μουσικοί για κρουστά

ΤΟΜΕΑΣ ΧΟΡΟΥ
Ένας ( 1) Καθηγητής/τρια Κλασσικού – Μοντέρνου Χορού – Σύγχρονου Χορού

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914).
3. Αποδεικτικό προϋπηρεσίας στο αντικείμενο
4. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση]
7. Για τους άνδρες υποψηφίους Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.
Επιπλέον των ως άνω δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους να προσκομίσουν 1) Βεβαίωση ΑΦΜ και 2) Βεβαίωση ΑΜΚΑ
Αίτηση στην οποία δεν επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν γίνεται δεκτή.
Με την αίτηση να προσκομίζονται μόνο οι τίτλοι σπουδών ή πτυχία ή βεβαιώσεις που αφορούν στη θέση για την οποία υποβάλλεται αίτημα πρόσληψης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις (διατίθενται στην επιχείρηση) στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., Βουρδουμπά 13, (έναντι Ο.Τ.Ε.) στις οποίες απαριθμούνται και επισυνάπτονται από τον αιτούντα όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα του Δήμου Θηβαίων ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (συντασσόμενων των σχετικών πρακτικών ανάρτησης), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., τηλ.:2262028062, 2262029729 και στα γραφεία του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, τηλ.:22620 29984.
Η παρούσα διατίθεται ολόκληρη στην ιστοσελίδα της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. στη διεύθυνση: http://www.dikethivas.blogspot.com/
ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://et.diavgeia.gov.gr/f/dikethivaiwn

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή επιλογής προσωπικού
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. και του Δημοτικού Ωδείου και στο διαδίκτυο, συντασσόμενου σχετικού πρακτικού ανάρτησης.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την ανάρτηση τους και για να εξεταστούν θα πρέπει να κατατεθεί στην Επιχείρηση παράβολο ποσού είκοσι ευρώ (€ 20,00) που θα επιστραφεί στον ενιστάμενο, μόνο στην περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή.
Η πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού κατά ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των μαθητών του Ωδείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ