Νέα – Ανακοινώσεις

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
************
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
19/01/2011 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3

Ταχ.Κώδικας: 32 200 Πληροφορίες: Τηλ: 2262 3 50608 Fax: 22620 27628
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010

Γνωστοποιεί προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων σε Ειδική Συνεδρίασή του, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Παλαιό Δημαρχείο), θα προβεί στην επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής. Περαιτέρω, ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.
Η απόφαση περί επιλογής θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών.
Πληροφορίες παρέχονται στο Δημαρχείο (γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
τηλ: 2262 3 50608).
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων.

Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Νικολάου