Αγγελίες Ευρέσεως Εργασίας

Πολυεθνική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει: ΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πολυεθνική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει:
ΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Θέση απασχόλησης για το εργοστάσιο
στην Θήβα :

Καθήκοντα θέσης:

• Χειρισμός Μηχανών Παραγωγής και Συσκευασίας.
• Προετοιμασία παραγγελιών.
• Σωστή εφαρμογή των οδηγιών παραγωγής.
• Τροφοδοσία των μηχανών με υλικά.
• Περιοδικός οπτικός έλεγχος για την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.
• Ενημέρωση του προϊσταμένου για τυχόν αποκλίσεις ή προβλήματα κατά την παραγωγική διαδικασία.
• Τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής του χώρου εργασίας.
• Καθαριότητα και ευταξία του χώρου ευθύνης.

Απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά:

• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
• Ομαδικότητα και συνεργασία.
• Συνέπεια, υπευθυνότητα και θέληση για μάθηση
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: recruiter3@lalizas.com