Νέα – Ανακοινώσεις

Πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001

Αθήνα, 18/10/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πιστοποιήθηκε πρόσφατα για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Σ.Δ.Α.Π.) που εφαρμόζει κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001, από τον διαπιστευμένο φορέα TÜV Austria Hellas, μετά από έλεγχο πιστοποίησης που διενεργήθηκε στις 13-16.09.2016. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ένας από τους πρώτους Οργανισμούς του δημόσιου τομέα που έχει λάβει την πιστοποίηση του διεθνούς προτύπου ISO 27001. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε η υψηλή ποιότητα συνεργασίας των στελεχών του Οργανισμού με τους ελεγκτές καθώς και η άρτια κατάρτιση, η εκπαίδευση και συμμόρφωση του προσωπικού στα πρότυπα και στις πολιτικές του Σ.Δ.Α.Π..

Το Σ.Δ.Α.Π. καλύπτει τις διαδικασίες διαχείρισης ενισχύσεων των Ευρωπαϊκών Γεωργικών Ταμείων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, καθώς και τις διαδικασίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων, οι οποίες διενεργούνται στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Δ/νσεις του Οργανισμού.

Η απόκτηση και διατήρηση της πιστοποίη…