Νέα – Ανακοινώσεις

Πιστοποίηση εκπαίδευσης από το Πυροσβεστικό Σώμα

Κα­θι­ε­ρώ­θη­κε η ε­φαρ­μο­γή συ­στή­μα­τος πι­στο­ποί­η­σης της ε­πι­μόρ­φω­σης, εκ­παί­δευ­σης και με­τεκ­παί­δευ­σης, στο πλαί­σιο της Σχο­λής Ε­πι­μόρ­φω­σης και Με­τεκ­παί­δευ­σης της Πυ­ρο­σβε­στι­κής Α­κα­δη­μί­ας, με α­πό­φα­ση (Α­ΔΑ: ΒΕΖ­ΔΙ-Ο­78) του προ­ϊ­στα­μέ­νου του Ε­πι­τε­λεί­ου στο Αρ­χη­γεί­ο του Πυ­ρο­σβε­στι­κού Σώ­μα­τος. Σκο­πός εί­ναι η κα­θι­έ­ρω­ση συ­στή­μα­τος πι­στο­ποί­η­σης της ε­πι­μόρ­φω­σης, εκ­παί­δευ­σης και με­τεκ­παί­δευ­σης, με­τα­ξύ άλ­λων και για το προ­σω­πι­κό των Ορ­γα­νι­σμών Το­πι­κής Αυ­το­δι­οί­κη­σης και του ευ­ρύ­τε­ρου δη­μό­σιου το­μέ­α, των ε­θε­λον­τών πυ­ρο­σβε­στών, κα­θώς και των ε­θε­λον­τών και ε­θε­λον­τι­κών ο­μά­δων που δρα­στη­ρι­ο­ποι­ούν­ται στο πλαί­σιο της α­πο­στο­λής του Πυ­ρο­σβε­στι­κού Σώ­μα­τος, στις σχο­λές της Πυ­ρο­σβε­στι­κής Α­κα­δη­μί­ας, σε συ­να­φή με την α­πο­στο­λή του Πυ­ρο­σβε­στι­κού Σώ­μα­τος αν­τι­κεί­με­να.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ