Νέα – Ανακοινώσεις

Περίληψη Κανονιστικής Απόφασης για καθορισμό τελών βοσκής κτηνοτροφικής περιόδου 2010-2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων με την υπ’ αριθ. 132/2011 (12η Τακτική Συνεδρίαση στις 18-05-2011) κανονιστική απόφασή του που αφορά τον καθορισμός τελών βοσκής για την κτηνοτροφική περίοδο 2010-2011

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

1) Καθορίζει το όριο της μικρής κτηνοτροφίας στον Καλλικράτειο Δήμο Θηβαίων, σε 15 μεγάλα ζώα και 150 μικρά ζώα.

2) Καθορίζει το τέλος βοσκής για την κτηνοτροφική περίοδο 2010-2011 στο ποσό των 0,30 ευρώ για κάθε μικρό ζώο και στο ποσό των 0,45€ για κάθε μεγάλο ζώο για όλο τον Καλλικράτειο Δήμο Θηβαίων.

3) Καθορίζει το δικαίωμα αυθαίρετης βοσκής στο διπλάσιο των καθορισθέντων για τα κανονικής βοσκής ζώα, δηλαδή 0,60 ευρώ για κάθε μικρό ζώο και 0,90€ για τα μεγάλα ζώα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ