Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Παρατείνεται η σύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για τους δικαιούχους σύμφωνα με το ΦΕΚ

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/
861/14.07.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό
βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού
ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 3088), ως ακολού-
θως:
Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης
Η περ. Α του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και η αποσύνδε-
ση από το δίκτυο να έχει συντελεστεί μέχρι τις 31.12.2022
καθώς και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.»

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ : ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ