Νέα – Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ .

Σύμφωνα με το άρθρο 85 του νέου νόμο Ν. 4307/2014 ( ΦΕΚ 24615-11-2014 τεύχος Α ¨), παρατείνεται η ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.426414 ( ΦΕΚ 11815-5-2014 τεύχος Α ¨) για την ανανέωση των Αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών
έως 31 Δεκεμβρίου 2014 η οποία θα είναι και ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ . Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 2 Μαρτίου 2014.»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών για την ανανέωση της να προσκομίσουντα παρακάτω δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας :
1 . Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
2 . Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
3 . Έντυπο Ε1 , Ε3 και Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη
4 . Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το Σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
5 . Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/2012 (Β΄1199) υπουργική απόφαση
6 . Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα
7 . Βεβαίωση καταβολής του ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών
8. Δημοτική Ενημερότητα (Σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν.3463/2006)
9. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
10. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης . Για πληροφ. Στο τηλ.2262350672 και ώρες από 8:00 π.μ. έως 16:00 μμ