Νέα – Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της ΠΕ Βοιωτίας γνωστοποιεί ότι οι κάτοχοι
αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες
ποικιλίες αμπέλου υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας
του τρυγητού, να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής
σύμφωνα με τον ΚΑΝ (ΕΚ) 436/2009 όπως ισχύει κάθε
φορά.
Ειδικότερα για το έτος 2018, οι δηλώσεις
συγκομιδής θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω
της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ.
μέχρι την 15-01-2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραγωγοί πρέπει να φροντίζουν
για την οριστικοποίηση των δηλώσεων συγκομιδής τους
ώστε να θεωρηθεί ότι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία
και δεν μπορούν να παρέμβουν εκ νέου στο σύστημα.
Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη
Δήλωση Συγκομιδής υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης με
αίτηση τροποποίησης προς τη Δ.Α.Ο.Κ.,
προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά –
παραστατικά.