Νέα – Ανακοινώσεις

Παράταση Αιτήσεων – Δηλώσεων για το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Κοινή Υπουργική Απόφαση 145893/2014 (ΦΕΚ 1212/13-05-2014 Τεύχος Β) με τίτλο «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄31)».
Στο Ε.Μ.Σ.Υ. εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα σημεία υδροληψίας από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και ειδικότερα:
α)Νέα σημεία Υδροληψίας στα οποία χορηγείται άδεια χρήσης νερού μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης.
β) Σημεία Υδροληψίας για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις.
γ)Υφιστάμενα σημεία Υδροληψίας τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά μετά την 20-12-2005, και η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ.
δ)Υφιστάμενα σημεία Υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β).
ε) Όλα τα γένει υφιστάμενα σημεία υδροληψίας ενεργά ή ανενεργά που δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις
Για τα σημεία υδροληψίας των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) η εγγραφή γίνεται από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Για τα σημεία Υδροληψίας των περιπτώσεων (δ) και (ε) όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας υποχρεούνται, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ.

Πληρ. : Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Θηβαίων
Τηλ.Επικ. : 2262350661