Νέα – Ανακοινώσεις

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 222 ΤΟΥ Ν. 4555/2018 ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 222 ΤΟΥ Ν. 4555/2018 ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν. 4555/18 ορίζονται τα ακόλουθα:
1. «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958β.δ.(Α’171).
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο».
2. «Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους.
Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν.
Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω:
α) Για τους ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ, δίνεται η δυνατότητα ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ μέσα σε έξι μήνες από την δημοσίευση του Ν 4555/2018, ήτοι από 19/07/2018 έως 19/01/2019…