Προσλήψεις προσωπικού, Τα Νέα του Δήμου

Οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τις θέσεις Σχολικών Καθαριστών – στριών με την ΣΟΧ 1/2020

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΤΕΛΙΚΟΙ ι

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ – ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -προσκληπτέοι

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ – ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -ΤΕΛΙΚΟΙ

 

 

Οι προσληπτέοι του διαγωνισμού οφείλουν να προσκομίσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα στοιχεία που χρειάζονται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και των λοιπών ιδιοτήτων τους, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : protokolo@thiva.gr

Επιπλέον καλούνται να προσκομίσουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1)Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας (και οι δύο όψεις) ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
2) Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια)
3) Ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
4) Ο αριθμός Μητρώου Κοινωνίας Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
5) Ο αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β ́/25-2- 2014)] ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των ανήλικων τέκνων του προσληπτέου. Προκειμένου για αλλοδαπούς: Αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
7) Φωτοαντίγραφο του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως ο μοναδικός ή ο πρώτος δικαιούχος.