Προσλήψεις προσωπικού

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

Οι επιτυχόντες καλούνται να καταθέσουν επίσης ΑΜΚΑ, ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ και ΑΦΜ.

Θερμή παράκληση η ηλεκτρονική αποστολή του συνόλου  των δικαιολογητικών να γίνει με ένα αρχείο.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ