Νέα – Ανακοινώσεις

Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Θηβαίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα 03/01/2011
Αρ.Πρωτ : 72
ΑΠΟΦΑΣΗ * 8*

Ο Δήμαρχος Θηβαίων
αφού έλαβε υπόψη
• Τις διατάξεις του άρθρού 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
• Την υπ’αριθμ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ.4 του Ν.3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης (Β’ 1292), όπως ισχύει
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Θηβαίων εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 ή 59 παρ.3 του Ν3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) αντιδήμαρχοι
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Θηβαίων , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 37.524 κατοίκους.
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Θηβαίων έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

A. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Θηβαίων, με θητεία 2 ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011- 2012, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

1. Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Παπαδημητρίου Ιωάννη του Βασιλείου και του μεταβιβάζει
– καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Την λειτουργία και τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
• Τα θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θηβαιών.
• Την Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• …