Νέα – Ανακοινώσεις

Ομόφωνα υπέρ της ίδρυσης ξεχωριστού φορέα διαχείρισης για τις λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη, τον Βοιωτικό Κηφισό και την καταβόθρα Αλιάρτου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θηβαίων

Ομόφωνα υπέρ της ίδρυσης ξεχωριστού φορέα διαχείρισης για τις λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη, τον Βοιωτικό Κηφισό και την καταβόθρα Αλιάρτου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θηβαίων

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θηβαίων με την υπ’ αρ. 79/2018 απόφασή του τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ξεχωριστού Φορέα Διαχείρισης για τις λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη, το Βοιωτικό Κηφισό και την Καταβόθρα Αλιάρτου, με έδρα τη Θήβα Βοιωτίας.

Θυμίζουμε ότι με το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20-2-2018) περί Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ψηφίστηκε η δημιουργία φορέα που αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Ευβοίας» με προσωρινή έδρα του Φορέα την πόλη της Χαλκίδας. Στον φορέα αυτόν, πέραν από τις περιοχές που ανήκουν διοικητικά στην ΠΕ Ευβοίας, περιλαμβάνονται και οι λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη και το σύστημα Βοιωτικού Κηφισού- Καταβόθρα Αλιάρτου, που ανήκουν στα διοικητικά όρια της Π.Ε. Βοιωτίας, ειδικότερα δε, οι προαναφερόμενες λίμνες είναι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θηβαίων. Μετά από αυτό, το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς προβάλλεται ανάγκη σύστασης ξεχωριστού φορέα διαχείρισης για τις περιοχές που ευρίσκονται στην Π.Ε. Βοιωτίας.
Οι λόγοι για τους οποίους το δημοτικό συμβούλιο τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ξεχωριστού φορέα ως επιβεβλημένη ανάγκη, είναι οι ακόλουθοι:
Οι λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη μαζί με το Βοιωτικό Κηφισό και την Καταβόθρα Αλιάρτου, αποτελούν ένα ιδιαιτέρως σημαντικό ενδιαίτημα τόσο για την προστασία της βιοποικιλότητας, όσο και για την διατήρηση του υδάτινου πόρου.
Στις περιοχές αυτές καταφεύγουν μεγάλοι πληθυσμοί πτηνών και θηλαστικών, στις δε λίμνες ενδημούν δυο είδη ιχθύων (καλαμίθρα και χεροκούβα) που συναντώνται μόνο σ’ αυτές και πουθενά αλλού στον κόσμο. Οι λεκάνες απορροής του ενδιαιτήματος αυτού, εκτίνονται από την περιοχή νότια του Σπερχειού …