Νέα – Ανακοινώσεις

Οι συνδυασμοί υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου για το Δήμο Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών της 18||ς Μαΐου 2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Τις με αριθμό 21/2014 & 23/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θήβας, με
την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτή συνδυασμοί υποψηφίων για τις εκλογές
της 18ης Μαΐου 2014.
Γνωστοποιούμε ότι
Για τις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί
υποψηφίων για το Δήμο Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας :

Περισσότερα εδώ