Τα Νέα του Δήμου

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Θηβαίων

Ο Γεώργιος Παπασπύρου, ο Ανδρέας Χατζησταμάτης, ο Παναγιώτης Τσαραμπάρης, ο Κωνσταντίνος Γεωργίου και ο Αναστάσιος Καμούτσης είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Θηβαίων, σύμφωνα με την υπ’ 2123/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΘΗΡΜ-2ΝΖ) απόφαση του Δημάρχου Θηβαίων Γιώργου Αναστασίου, με την οποία τους μεταβιβάστηκαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Η θητεία των ανωτέρω άρχισε στις 2-9-2019 και θα ολοκληρωθεί στις 30-10-2021.

Πιο αναλυτικά, οι αρμοδιότητες που τους μεταβιβάστηκαν είναι οι εξής:

1. Στον κ. Παπασπύρου Γεώργιο του Ιωάννη οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
i. Η λειτουργία και ο συντονισμός των υπηρεσιών :
α. Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
β. Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
ii. Τα θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου.
iii. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θήβας.
iv. Η συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.
v. Το δικαίωμα υπογραφής βεβαιώσεων «Περί χορήγησης αγροτικών αδειών σε στρατεύσιμους».

2. Στον κ. Χατζησταμάτη Ανδρέα του Δημητρίου οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
i. Η λειτουργία και ο συντονισμός των υπηρεσιών :
α. Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
β. Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης
γ. Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
δ. Του Γραφείου Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Προστασίας του Καταναλωτή του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ε. Του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
στ. Του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Αυτεπιστασίας -Συντηρήσεων και Πολιτικής Προστασίας.Την υπογραφή της έκδοσης και ανανέωσης αδειών πωλητών παραγωγών και επαγγελματιών λαϊκών αγορών.
ii. Η συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.
iii. Η τέλεση πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Θήβας.

3. Στον κ. Τσαραμπάρη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου για τη Δημοτική Ενότητα Βαγίων οι παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:
i. Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
ii. Η ευθύνη για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας στη Δημοτική Ενότητα.
iii. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της καθαριότητας που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
iv. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
v. Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
vi. Το δικαίωμα βεβαίωσης του γνήσιου των υπογραφών.
vii. Η επικύρωση των φωτοαντιγράφων.
νίίί.Η έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.
ix. Η τέλεση των πολιτικών γάμων.
χ. Η συνεργασία με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαγίων για την επίλυση των προβλημάτων της.

4 Στον κ. Γεωργίου Κωνσταντίνο του Ιωάννη οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Η λειτουργία και ο συντονισμός των υπηρεσιών:
α. Του Γραφείου Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
β. Του Γραφείου Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Επίσης, οι παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Πλαταιών :
i. Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα.
ii. Η ευθύνη για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας στη Δημοτική Ενότητα.
iii. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της καθαριότητας που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
iv. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
v. Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
vi. Το δικαίωμα βεβαίωσης του γνήσιου των υπογραφών.
vii. Η επικύρωση των φωτοαντιγράφων.
viii. Η έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.
ix. Η τέλεση των πολιτικών γάμων.
χ. Η συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε Πλαταιών για την επίλυση των προβλημάτων τους.

5. Στον κ. Καμούτση Αναστάσιο του Στυλιανού οι παρακάτω καθ’ύλην αρμοδιότητες:
Η λειτουργία και ο συντονισμός των υπηρεσιών:
α. Του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού.
β. Του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
γ. Του Γραφείου Ανάπτυξης Δευτερογενή-Τριτογενή Τομέα και Απασχόλησης του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Επίσης, οι παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Θίσβης :
i. Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα.
ii. Η ευθύνη για θέματα προστασίας περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας στη Δημοτική Ενότητα.
iii. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της καθαριότητας που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
iv. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
v. Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
vi. Το δικαίωμα βεβαίωσης του γνήσιου των υπογραφών.
vii. Η επικύρωση των φωτοαντιγράφων.
viii. Η έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.
ix. Η τέλεση των πολιτικών γάμων.
χ. Η συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε.Θίσβης για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Τέλος, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίστηκε να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζησταμάτης Ανδρέας και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Παπασπύρου Γεώργιο.