Νέα – Ανακοινώσεις

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Θηβαίων

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου, με την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου και την υπ’ αριθ. 1222/2014 απόφασή του, όρισε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Θηβαίων, με θητεία από 1-9-2014 μέχρι 28-2-2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

1. Τον κ. Κίτσο Σπυρίδωνα του Δημητρίου με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
α. Τη λειτουργία και το συντονισμό των υπηρεσιών :
(1) Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
(2) Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
(3) Του Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης – Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής
(4) Του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
β. Τα θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου.
γ. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θήβας.
δ. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε. Το δικαίωμα υπογραφής βεβαιώσεων «Περί χορήγησης αγροτικών αδειών σε στρατεύσιμους».

2. Τον κ. Χατζησταμάτη Ανδρέα του Δημητρίου με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Τη λειτουργία και το συντονισμό των υπηρεσιών :
(1) Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
(2) Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης
(3) Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
(4) Του Γραφείου Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Προστασίας του Καταναλωτή του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
(5) Του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
(6) Του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγεί…